0-2512-6022-4
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > โปรแกรม > กรอกใบสมัครออนไลน์

กรุณาเลือกประเทศที่ต้องการสมัคร (เลือกได้ 2 อันดับ)
อันดับ 1
อันดับ 2
ข้อมูลผู้สมัคร
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
First Name
Last Name
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
** อายุในปีที่สมัครสอบ (กรอกเป็นตัวเลข)
ชื่อเล่น / Nickname
เบอร์โทรมือถือ
Email
(กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง หลักฐานการสมัครจะถูกส่งเข้าอีเมลล์ของผู้สมัคร)
Line ID
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น
โรงเรียน
ผลการเรียนรวม
ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่
หมู่
ซอย
ถนน
ชื่ออาคาร/หมู่บ้าน
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ข้อมูลผู้ปกครอง
ข้อมูล (บิดา)
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรมือถือ
ข้อมูล (มารดา)
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรมือถือ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ท่านรู้จัก IES ได้อย่างไร
มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

IES EDUCATION GROUP
444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 21 ถ.รัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4 โทรสาร: 0-2513-0674
อีเมลล์: INFO@IES-EDUCATION.COM

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED