0-2512-6022-4
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > NEWS&ACTIVITIES > คอร์สเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ

IES จัดคอร์สการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 110 ชั่วโมง
เริ่มเรียนในช่วงปิดเทอม ( เดือนตุลาคม มีนาคม และเดือนเมษายน ) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนที่จะเริ่มเรียนรวมกับนักเรียนชาวต่างชาติ เนื้อหาในการเรียนจะเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในทุก ๆ ด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนหรือจดโน๊ตภาษาอังกฤษในห้องเรียน วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา ซึ่งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรของโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ วิธีการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เป็นต้น

เข้าค่ายเตรียมความพร้อม 3 วัน 2 คืน

IES จัดค่ายเตรียมความพร้อมให้กับน้อง ๆ ก่อนเดินทาง โดยจะมีการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืนในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี วัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น การเสียสละ การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เรียนรู้การดูแลและรับผิดชอบตัวเองเมื่อไม่มีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือ รวมถึงภายในค่าย จะมีอาจารย์ชาวต่างชาติคอยให้ความรู้ และเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นพี่และรุ่นน้อง ภายในค่ายก็มีรุ่นพี่ศิษย์เก่านักเรียนแลกเปลี่ยนจะมาคอยเล่าประสบการณ์ แนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ และเกร็ดความรู้ หรือการเตรียมตัวที่จะเดินทางไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วย

IES EDUCATION GROUP
444 Olympia Tower, 21st Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2512-6022-4 Fax: 0-2513-0674
Email: INFO@IES-EDUCATION.COM

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED