0-2512-6022-4
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > High School Exchange > China

05

China

ลักษณะโครงการ 

นักเรียนแลกเปลี่ยน จะเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา   พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากโรงเรียน Saint Paul Preparatory School
(Nacel International) และมีหลักสูตรภาษาจีนกลาง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์จีน ดังนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้ง 2 คือ เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา มีโรงเรียน 2 แห่ง  ที่ปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้

คุณสมบัติ : นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 13 -18 ปี  ณ วันเดินทาง และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.2 -ม.6

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 ปี การศึกษา เริ่มเดินทางในช่วงเดือน สิงหาคม และเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน

โรงเรียน : นักเรียนจะได้ไปเรียนใน โรงเรียนเอกชน  ระดับมัธยมศึกษา ( High School ) / อยู่หอพักโรงเรียน

ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น : เป็นอาจารย์ในโรงเรียน มีหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

06 07

IES EDUCATION GROUP
444 Olympia Tower, 21st Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2512-6022-4 Fax: 0-2513-0674
Email: INFO@IES-EDUCATION.COM

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED