0-2512-6022-4
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > High School Exchange > United States

STUDENT  EXCHANGE  PROGRAM

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  นักเรียนเปรียบเสมือนตัวแทนที่จะนำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ และจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์  โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร   เข้าศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล นักเรียนมีโอกาสที่พัฒนาทักษะภาษาจากเจ้าของภาษา  เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้คนจากทั่วโลก เกิดกระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีเหตุมีผลมากขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง พร้อมที่จะก้าวไปสู่การเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

IES ในฐานะที่เป็นองค์กรทางการศึกษา มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนไทย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้และภาษา พร้อมที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศไทย

20

United States

ลักษณะโครงการ 

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท J1

นักเรียนแลกเปลี่ยน จะเข้าศึกษาระดับมัธยมปลายในโรงเรียนรัฐบาล ในเมืองและรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host family) ทั่วประเทศ เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา นักเรียนจะต้องมีความพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนเดินทางในเดือนสิงหาคมของทุกปี นักเรียนแลกเปลี่ยน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเภท J1 (แบบทุนสมทบ) ไม่สามารถเลือกรัฐ  โรงเรียน หรือครอบครัวอาสาสมัครได้

คุณสมบัติ : นักเรียนต้องมีอายุระหว่าง 15 -18 ปี  ณ วันเดินทาง และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3-ม.5

ระยะเวลา :  ระยะเวลา 1 ปี การศึกษา เริ่มเดินทางในช่วงเดือนสิงหาคม  และเดินทางกลับในช่วงเดือนมิถุนายน

โรงเรียน : นักเรียนจะได้เข้าศึกษาโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษา (High School) ในเมืองและรัฐต่าง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ครอบครัวอาสาสมัคร : นักเรียนจะพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร ( Volunteer Host Family)

ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น : ผู้ดูแลประจำท้องถิ่น เป็นคนในพื้นที่ ชาวอเมริกัน มีหน้าที่คอยดูแล ให้คำปรึกษา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และเมื่อนักเรียนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ

การเดินทางไปโรงเรียน : นักเรียน เดินทางโดยรถรับ-ส่งของโรงเรียน หรือ โฮสต์ขับรถไปรับ – ส่ง

IES EDUCATION GROUP
444 Olympia Tower, 21st Floor, Rachadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10310
Tel: 0-2512-6022-4 Fax: 0-2513-0674
Email: INFO@IES-EDUCATION.COM

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED