IES International Education Group

วัตถุประสงค์โครงการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศแคนาดา ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักตนเอง และรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆสามารถนำมาพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในอนาคต
ภูมิประเทศ
แคนาดา เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดว่ากว้างใหญ่เป็นอันดับสองของโลก โดยทอดตัวข้ามเขตเวลาถึง 6 เขต รัฐและเมืองสำคัญ แคนาดาแบ่งเป็น 11 มณฑล (Provinces) และ 2 เขต (Territories) มี เมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงออตตาวา (Ottawa) ตั้งอยู่ ในรัฐโตรอนโต มีเมืองสำคัญคือ โทรอนโต( Toronto) มอนทรีออล (Montreal) แวนคูเวอร์ (Vancouver) ควิเบกซิตี้ (Quebec City) แฮลิแฟ็กซ์ (Halifax) วินนิเป็ก (Winnipeg) เอ็ดมันตัน (Edmonton)
ลักษณะประชากร
ประชากร ชนพื้นเมืองกลุ่มแรก ที่อาศัยอยู่ แคนาดา เป็นชนชาติดั้งเดิม ซึ่งเชื่อกันว่าอพยพ มาจากทวีปเอเชีย โดยจุดเชื่อมทางพื้นดิน ระหว่างไซบีเรียกับอลาสก้า เมื่อหลายพันปี ที่ผ่าน มา และเมื่อ 400 ปีที่แล้วมีนักเดินทางจากประเทศ ฝรั่งเศส และอังกฤษ ได้เริ่มสำรวจประเทศนี้ การตั้งรกราก โดยถาวร ผู้อพยพส่วนใหญ่ มาจากเกาะอังกฤษ หรือยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1945 วัฒนธรรมของแคนาดา มีความหลากหลาย จากการเพิ่มขึ้นของ จำนวนของชนชาวยุโรป ตอนใต้ เอเชีย ลาตินอเมริกา และชาวแคริบเบียน โดยผู้อพยพส่วนใหญ่มากจากเอเชีย แปซิฟิกจึงเริ่มขึ้น ในช่วงต้น คริสตศักราชที่ 16 จวบจนถึง สงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าแคนาดาเป็นประเทศใหญ่ที่มีขนาดใหญ่ แต่เมื่อพูดถึงจำนวนประชากรแล้ว แคนาดามีประชากรน้อยมากคือ มีเพียง 26 ล้านคนเท่านั้น ประชากรของแคนาดาอาศัยอยู่ทางตอนใต้ อย่างหนาแน่น ส่วนทางตอนเหนือค่อนข้าง อยู่อย่างเบาบาง
สภาพภูมิอากาศ
ประเทศแคนาดาแบ่งออกเป็น 4 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และ ฤดูใบไม้ผลิ อุณหภูมิในฤดูร้อนช่วง
กลางวันอยู่ในช่วง 35 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวบางครั้งติดลบถึง –25 องศาเซลเซียสจนนำ แข็งจับตัวเป็นน้ำแข็ง
ถาวร สำหรับอุณหภูมิในช่วงใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง ไม่หนาวมาก
เมือง Delta , รัฐ British Columbia
ประเทยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนในเขตการศึกษาเมือง Delta! ตั้งอยู่ 30 นาทีจากแวนคูเวอร์, รัฐบริติชโคลัมเบีย , 20 นาที
จากท่าอากาศยานนานาชาติแวนคูเวอร์และสัม ผัสชายแดนอเมริกา , Delta มี 31 โรงเรียนมัธยม ศึกษาและประถมศึกษา
ในชุมชนของ Delta, Ladner และ Tsawwassen ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ มีมาตรฐานการครองชีพสูงและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความทันสมัย ชุมชนเดลต้ามีอัตราการเกิดอาชญากรรมต่ำที่สุดในภูมิภาคทำให้เดลต้าพื้นที่ที่
ปลอดภัยมากสำหรับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติ ในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำล้อมรอบ ด้วยน้ำที่มีหาดทรายที่สวยงาม
สนามกอล์ฟและสวนสาธารณะ ในเดลต้ามีพื้นที่ มีแสงแดดในฤดูหนาว ที่วิเศษสุด เห็นภาพได้ชัดเจนในพื้นที่ ของ
แวนคูเวอร์ เดลต้ามีประชากร ESL ต่ำมากเพราะ 90% นักเรียนที่พูดภาษาอังกฤษในโรงเรียนหลายแห่งเพื่อให้นักศึกษา
ต่างชาติจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อม เดลต้า ได้รับการ จัดอันดับอย่างต่อเนื่องในหมู่
โรงเรียนยอดนิยมในบริติชโคลัมเบีย ที่มีอัตราการสำเร็จการศึกษา สูงมาก และผลที่โดดเด่นเกี่ยวกับการตรวจสอบ โดย
รัฐบาล ผู้สำเร็จการศึกษาเดลต้าได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยที่สำคัญทั้งหมดและวิทยาลัยทั่วโลก
โรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาเดลต้า ระดับ มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมทั้ง 7 แห่งของเรา มีหลักสูตรที่เข้มข้นและเป็น
เอกลักษณ์ มีความหลากหลายของหลักสูตรสำหรับนักเรียนเกรด 8-12 คุณสามารถเลือกเรียน แบบ ภาคเรียนครึ่งปี
การศึกษา หรือ 1 ปี การศึกษา , หลักสูตรโครงการเรียนล่วงหน้าแบบและการเรียนแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ใช้ได้ทั่วโลก โรงเรียนที่เน้นเรื่องกีฬาและพัฒนากีฬาที่ดีเยี่ยม โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ มีอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ประสานงานระหว่างประเทศ ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการเข้าเรียนและ ผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เมือง Toronto, รัฐ Ontario
ยินดีต้อมณฑลออนตาริโอตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศ เป็น
มณฑลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของแคนาดา มีพื้นที่ 1.1 ล้าน
ตารางกิโลเมตร มี เมืองโตรอนโต (Toronto) เป็น เมืองหลวง มีพลเมือง
หนาแน่นที่สุดในแคนาดา เป็น ศูนย์กลางทางการเงินและอุตสาหกรรม
มีทรัพยากรที่สำคัญ คือ นิเกิล ทองแดง และยูเรเนียม ทางตอนใต้ของ
มณฑลเป็นที่ตั้งของน้ำตกไนแองการ่า รวมทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของ
หอคอย CN ซึ่งจัดว่าเป็นสถาปัตยกรรมลอยตัวที่สูงที่สุดในโลก นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศ คือ เมือง ออตตาวา (Ottawa)
โรงเรียนใน ระดับมัธยมศึกษา คือ Peel Academy at Clarkson Secondary School, Assumption Catholic Secondary
School , St.Thomas Aquinas Catholic Secondary School , St lgnatius of Loyola Catholic Secondary School
เมือง Newbridge, รัฐ Nova Scotia

มณฑลตั้งอยู่ทางภาคตะวันออก ของประเทศ เป็นมณฑลที่ล้อมรอบด้วยน้ำ มหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลทั้ง 4 ด้าน มี
พื้นที่ 55,491 ตารางกิโลเมตร มี "เมืองฮาลิแฟกซ์ (Halifax)" เป็นเมืองหลวง มีประชากรประมาณ 320,000 ซึ่งส่วนใหญ่
อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ในเขตชุมชนเมืองหลวง ประชากร ส่วนใหญ่มีพื้นเพมาจากประเทศอังกฤษ มีท่าเรือนำลึก ทำการ
ประมง เหมืองแร่ การเกษตร และอุตสาหกรรมใหม่ คือ การท่องเที่ยวเทคโนโลยี ดนตรี และการเงิน นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของสถาบันการศึกษาจำนวนมาก และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกโรงเรียน

ตั้งอยู่ทางโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ Newbridge College , Armbrae Academy เป็นโรงเรียนมัธยมที่เน้นให้เด็ก ได้มีส่วนร่วมและมีความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่นกีฬาฮอคกี้ และกีฬาอื่นๆ

เมือง Winnipeg, รัฐ Manitoba  
โรงเรียนนมณฑลมานิโตบา "เมือง วินนิเพก (Winnipig)" เป็นเมืองหลวง
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลสาบจนได้ชื่อ
ว่า Land of 100,000 lakes ใหญ่เป็นอันดับสิบเอ็ดของโลก เป็นแหล่งผลิต
ไฟฟ้าพลังน้ำ และยังเป็นแหล่งเหมืองแร่ที่สำคัญ คือ ทองแดง สังกะสี
และนิเกิล

โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มี 2 แห่ง คือ The Collegiate at The University of Winnipeg , Mennonite Brethren
Collegiate Institute
เมือง Charlottetown, รัฐ Prince Edward Island
เมือกกกงตั้งอยู่ทางภาคตะวั นออกของประเทศ เป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดมีประชากรประมาณ 140,402 คน
มี "เมืองชาร์ล็อตทาวน์ (Charlottetown)" เป็นเมืองหลวงซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า "แหล่งกำเนิดของการประชุม " พรินซ์
เอ็ดเวิร์ด ไอร์แลนด์ เป็นมณฑลซึ่งดินมีความอุดมสมบูรณ์ มี อากาศที่บริสุทธิ์ จึงเป็นแหล่ง สำคัญใน การทำกสิกรรม
การท่องเที่ยว ประมง การฟาร์มผสมของแคนาดาจนได้ชื่อว่า "มณฑลแห่งสวนผลไม้"
โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มี 4 แห่ง คือ Bluefield High School, Montague Regional High School, Colonel Gray
High School, Charlottetown Rural High School
โฮมสเตย์ :
บ้านพักชาวแคนาเดียน ดำเนินการโดยเขตการศึกษา และไม่ได้ทำ
เป็นธุรกิจเอกชน ดังนั้นเจ้าหนาที่ของโรงเรียนในเขตการศึกษามี
ความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ปลอดภัย รักษาคุณภาพขอโฮมสเตย์
ครอบครัวทั้งหมดที่ได้รับการคัดเลือก จะมีการ ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพบ้าน การอยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อม
ของบ้านนั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพสูง ปลอดภัยและอบอุ่น
นักเรียนจะได้รับข้อมูลของครอบครัวชาวแคนาเดียน นักเรียนสามารถทำความรู้จักกัน โดยติดต่อกันได้โดยตรง ก่อนที่
จะเดินทางมาถึง
ผู้ดูแลนักเรียน จะทำหน้าที่อย่างใกล้ชิดกับครอบครัว นักเรียนและผู้ประสานงานของโรงเรียนเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียน
ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนและประสานงานความร่วมมือโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย
ค่าใช้จ่ายเข้าร่วมโครงการ
หลักสูตร (English Program) มัธยมศึกษาตอนปลาย ประเทศแคนาดา 1 ปีการศึกษา
- ค่าดำเนินการจัดหาครอบครัวประจำท้องถิ่น และพักอาศัยกับครอบครัวชาวแคนาเดียน
- ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาในโครงการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเทศแคนาดา
- การให้คำปรึกษาดูแลระหว่างอยู่ที่ต่างประเทศ
- การปฐมนิเทศและสัมมนาทางวิชาการ
- การประสานงานติดต่อระหว่างประเทศตลอดโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่รวม
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (นักเรียนจะต้องไปถึงเวลา 8 AM และ 10 PM เท่านั้น ถ้าต้องการให้ไปรับนอกเวลาที่
ระบุต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มจำนวน $175 CAD)
- การเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในโรงเรียน เช่น ทัศนศึกษา,กีฬา
- ค่าเครื่องแบบโรงเรียน(ถ้ามี)
- ค่าเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพัก-โรงเรียน
- ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษและ /หรือภาษาที่ใช้ในประเทศนั้นๆ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือน ประมาณเดือนละ $300 CAD
- ค่าโทรศัพท์
- ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
ระยะเวลาในการรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา

เริ่มเดือนสิงหาคม – เดือนมิถุนายน ของทุกปี

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สานักงาน IES เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร.02-5126022-4 , 087-686-9011, 086-338-4029

 

 
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา