IES International Education Group

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ
วิธีการสอนภาษาอังกฤษที่โดนใจเด็ก

จุดเด่นของ IES Study Center

  • มั่นใจในคุณภาพการเรียนการสอน กับการบริหารโดยนักบริหารผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ผู้ดูแลและประสานงานติดต่อกับโรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ เป็นผู้อำนวยการ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES อีกด้วย
  • วิธีการสอนของ IES เราจะเน้นวิธีการสอนที่เข้าใจง่าย โดยสอนจากพื้นฐานจนเด็กเข้าใจดี พร้อมทั้งมีการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน และกิจกรรมสอดแทรกตามเนื้อหาที่สอน เด็กเรียนแล้วจะชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น เพราะเกิดความเข้าใจมากขึ้น และเรามีวิธีการให้กำลังใจเด็ก เพื่อให้เด็กมีกำลังใจในการเรียน ถ้าไม่ทำตามวิธีนี้ เด็กจะเข้าใจยากและไม่ชอบภาษาอังกฤษในที่สุด
  • ประสบการณ์จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 13 ปี ซึ่งมีระเบียบห้ามนักเรียนสอบได้ต่ำกว่าเกรด C โดย นักเรียนจะต้องฟังอาจารย์ให้เข้าใจภาษาอังกฤษอย่างน้อย 70% และต้องสามารถโต้ตอบอาจารย์ได้ ซึ่งตลอดระยะเวลาของการก่อตั้งสถาบัน ยังไม่เคยมีนักเรียนคนใดสอบได้ต่ำกว่าเกรด C ในทุกรายวิชา
  • เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่กับกลุ่มเรียนขนาดเล็ก ที่มีสมาชิกไม่เกิน 30 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน ที่จะทำให้คุณถาม ตอบ และเรียนรู้ ได้ง่ายขึ้น

คำชมเชยของนักเรียนที่มาเรียนภาษาวันเสาร์

Course ที่เปิดสอน
English Grammar Course


ให้นักเรียนรู้จักโครงสร้างไวยากรณ์ พื้นฐานของภาษาอังกฤษ หน้าที่ของคำด้วยวิธีง่ายสุดๆ และเสริมสร้างทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ และสามารถนำมาใช้สื่อสารได้อย่างมั่นใจ ทั้งการพูดและการเขียน รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษ

Level 1:
Beginner
30 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
6,000 บาท
Level 2:
Elementary
30 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
6,000 บาท
Level 3:
Pre-Intermediate
30 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
6,000 บาท
Level 4:
Intermediate
30 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
6,000 บาท


สามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.02-5126022-4


English Conversation Course


ให้นักเรียนฝึกสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมจากครูเจ้าของภาษา รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษ

Conversation
30 ชั่วโมง
เรียนทุกวันเสาร์
09.00 - 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น.
สอบถามเวลาเรียนได้ที่เจ้าหน้าที่ IES
6,500 บาท

โทร. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-5126022-4

 

  
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา
 
free web templatesweb design companyonline job searchfree online datingfree online dating UKyellow pagesPHP softwareweb hosting servicesAdvertising agencies directoryAttorneys directory & law firms directoryAutodealers directoryDentists directoryHome inspectors directoryPhotographers directoryRealtors directory & real estate agents directorySEO firms directoryWeb design firms directory & designers directoryWeb hosting firms directoryFree education web templates