087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

IES EDUCATION GROUP > ข่าวสารและกิจกรรม > ประเภททุน

ประเภททุนการศึกษาโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุนสมทบ
ทุนการศึกษาที่ IES มอบให้นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรทุนต่างประเทศ ปีละ 50-60 ทุน
ทุนการศึกษาที่ IES มอบให้นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์โดยมีผลคะแนนดี ปีละ 10 ทุน

ทุนดีเด่น
ทุนการศึกษาที่ IES มอบให้นักเรียนที่มีผลการสอบผ่านเกณฑ์ สูงสุด ปีละ 1 ทุน

ทุนยุวชน
ทุน Chicago Welcome Program

ตัวอย่างนักเรียนทุนยุวชน ทุนดีเด่น และทุน Chicago Welcome Program โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 “ ทุนยุวชน ”
ภัณฑิลา อิ่มสุชาติ ( หลิง หลิง )
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ
2 “ ทุนดีเด่น ”
อัครพัช นียาพันธ์ ( นน )
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ
3 “ทุน Chicago Welcome Program”
ชานน เทียนศรี ( นน )
นักเรียนโรงเรียนโยธินบูรณะ

ตัวอย่างนักเรียนทุนยุวชน และทุนดีเด่นโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ประเทศสหรัฐอเมริกา

4 “ทุนยุวชน”
กิฎาการ พลการ ( กีด้า )
โรงเรียนโยธินบูรณะ
5 “ทุนดีเด่น”
รดา แซ่เก้า ( พลอย )
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6 “ทุนดีเด่น”
ฐิรัชญ์ฌา พวงประทุม ( ธิชา )
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตัวอย่างนักเรียนทุนสมทบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ประเทศสหรัฐอเมริกา

7 “ทุนสมทบ”
รภัสสา ทวีศักดิ์พจน์ ( หนูอาย )
โรงเรียนสตรีวิทยา
8 “ทุนสมทบ”
ปัทมาพร ปลอดภัย ( พรีม )
โรงเรียนราชินีบน
9 “ทุนสมทบ”
สัณห์ฤทัย สรสิทธิ์รุ่งสกุล ( แก้ม )
โรงเรียนหอวัง
10  “ทุนสมทบ”
แก้วณัฐฐา จิตต์จำเรือง ( ต่าย )
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
11 “ทุนสมทบ”
จิระพงษ์ อาจะรียะกุล ( โตโต้ )
โรงเรียนเทพศิรินทร์
12 “ทุนสมทบ”
กันตพงศ์ วีรพลวุฒิกิจ ( ปอง ปอง )
โรงเรียนอัสสัมชัญ
13  “ทุนสมทบ”
ภัทรดนัย ระเบียบโอษฐ์ ( เคน )
โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต
14 “ทุนสมทบ”
วาสิตา อ้วนเจริญกุล ( ฝุ่น )
โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
15 “ทุนสมทบ”
บวรนันท์ อนันตะชินะ ( โจโจ้ )
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
16 “ทุนสมทบ”
เกียรติศักดิ์ ศรีภาย ( ต๊ะ )
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
17 “ทุนสมทบ”
ณภัทร แร่ทอง ( เอิร์ธ )
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
18 “ทุนสมทบ”
กานต์ธิดา มิลำเอียง ( ซีล )
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
19  “ทุนสมทบ”
ชาลิสา สุขะหุต ( เอย )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
20  “ทุนสมทบ”
พชรธรรม ศิลปานันทกุล ( จูน )
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED