087-686-9011 คุณฤดี
info@ies-education.com

ABOUT US

ajansunee_big

ABOUT US
I.E.S.International  (IES) คือ องค์กรทางการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า 21 ปี โดยคณะผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ โดยมี รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้อำนวยการโครงการ และพร้อมทีมงานมีความเชี่ยวชาญทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศสามารถที่จะให้คำปรึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางและ การบริการที่มีคุณภาพ แก่นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน

IES ได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก และด้วยการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนจากองค์กรชั้นนำ เราจึงเป็นองค์กรที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ภาษา และการเพิ่มพูนประสบการณ์แปลกใหม่ เพื่อช่วยสร้างความก้าวหน้าในชีวิต และสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนของประเทศไทยต่อไป

ทำไมต้อง IES
IES คำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเป็นอันดับแรก ดังนี้
1.ความเป็นเลิศทางด้านภาษา
IES มีวิธีการเตรียมพร้อมทางด้านภาษาให้กับนักเรียน ตลอดระยะเวลา 110 ชั่วโมงที่นักเรียนจะได้มาเรียนภาษาอังกฤษกับเรา ที่สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ (Native Speakers) นักเรียนจะได้พูดคุยและทำกิจกรรมระหว่างเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และอาจารย์ชาวต่างชาติ การฝึกฝนเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอจนเกิดความเคยชิน จะทำให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น เปรียบเสมือนนักเรียนเป็นนักกีฬา การมีโค้ชที่ดี มีวิธีการฝึกซ้อมที่ถูกต้องเป็นประจำสม่ำเสมอ ก็ทำให้นักกีฬามีร่างกายที่แข็งแรง มีความพร้อมที่จะลงสนามแข่งอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถทำให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ นำชัยชนะกลับมาได้จากเดิม นักเรียนอาจจะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพียง 25 เปอร์เซ็นต์ กว่าจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เกือบเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ด้วยตนเอง ก็อาจจะต้องใช้เวลานานถึง 6 เดือน แต่ IES เปรียบเสมือนโค้ชของนักเรียนที่มีหน้าที่ที่จะพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของนักเรียนจาก 25 เปอร์เซ็นต์ ให้ได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน เท่านั้น การลดระยะเวลาในการปรับตัวทางด้านภาษา จะทำให้นักเรียนได้เพิ่มเวลาในการเรียนรู้สิ่งต่างๆในต่างแดนมากขึ้น

2. การปรับแนวคิดและบุคลิกภาพของนักเรียน
IES มีวิธีการในการปรับแนวคิดของนักเรียนไทยในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้
2.1 การเรียน / การทำงาน
นักเรียนจะต้องรู้และเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำงาน และทำกิจกรรมในชมรมต่าง ๆ เช่น การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา การละคร เชียร์ลีดเดอร์ เป็น อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
2.2 ครอบครัว
นักเรียนจะต้องไม่เป็นคนเก็บตัว จะต้องช่วยเหลืองานบ้านและทำกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนควรมีปฏิสัมพันธ์ และคอยดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว รวมถึงบุคคลรอบข้างด้วย
2.3 มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจน
การสอนให้นักเรียนรู้จักตนเอง จะทำให้เขาสามารถรู้ว่าตนเองต้องการ หรือไม่ต้องการ ชอบ หรือไม่ชอบอะไร นักเรียนจะสามารถวางแผนอนาคตในการศึกษาของนักเรียนได้ว่าต้องการที่จะศึกษาต่อด้านไหน สถาบันไหน สามารถตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้ด้วยตนเอง
2.4 เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราสอนให้นักเรียน จะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนได้ นักเรียนจะมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น ช่างพูดช่างคุย ช่างซักถาม กล้าที่จะทำความรู้จักและพร้อมที่จะหาเพื่อนใหม่ ๆ ที่เขาได้พบเจออย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เคอะเขิน

3. การเรียนรู้ข้อดีเสียและข้อเสียของวัฒนธรรมต่างชาติ
การใช้ชีวิตในต่างแดนมีทั้งข้อดีและข้อเสีย มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนไทยถูกสอนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้ใหญ่มากกว่านักเรียนต่างชาติ แต่ในขณะเดียวกัน นักเรียนต่างชาติก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนและการทำงานมากกว่านักเรียนไทย ซึ่ง IES ได้รับเกียรติจาก อาจารย์แม่ หรือ รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้อำนวยการโครงการ เป็นผู้อบรมและขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ทั้งก่อนและหลังเดินทาง เพื่อให้นักเรียนรับแต่วัฒนธรรมที่ดีของต่างชาติมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนเอง

เครือข่ายสัมพันธ์ IES
IES จัดตั้งโครงการ “ Young Executive Group ” ที่ได้รับความร่วมมือจากรุ่นพี่ศิษย์เก่า IES ที่อาสาเข้าร่วมกิจกรรมนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของรุ่นน้อง วิธีการคือ น้อง ๆ จะได้รับข้อมูล ประวัติส่วนตัวของรุ่นพี่ และสามารถโทรศัพท์หารุ่นพี่เป้าหมายคือ เพื่อให้น้อง ๆ ได้พูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พี่ ๆ จะคอยสอนการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับน้อง ๆ รวมถึงเป็นการสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง

เป้าหมายของ IES // ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าร่วมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1. เมื่อนักเรียนเดินทางกลับมาแล้ว จะต้องมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ การสื่อสารภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและการทำงานติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติในอนาคต
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีระเบียบวินัย การตรงต่อเวลา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. นักเรียนสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วัฒนธรรมไม่เพียงแต่ประเทศที่เราไปอยู่ แต่ได้เรียนรู้และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเพื่อน ๆ นักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอื่น ๆ ด้วย
4. เปิดโลกทัศน์ของตนเองให้มากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด ทัศนคติกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลก
5. เปิดใจ ยอมรับ และปรับตัวให้ได้กับความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เช่น ภาษา ศาสนา เชื้อชาติ สีผิว และ ความเชื่อ เป็นต้น
6. รู้จักตนเอง รู้จักการวางแผนอนาคตของตนเอง รวมถึงการมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ

ความแตกต่างของนักเรียนที่ผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน และ นักเรียนที่ไม่ผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน
1. นักเรียนที่ผ่านการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน จะมีความมั่นใจ และคล่องแคล่วในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนแลกเปลี่ยนจะมีความโดดเด่น เป็นผู้นำกิจกรรม กล้าแสดงออก มั่นใจในตนเองมากขึ้น
3. การหาเพื่อนใหม่ หรือการทำความรู้จักกับบุคคลใหม่ ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน เพราะนักเรียนแลกเปลี่ยนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วยตนเอง และการหาเพื่อนใหม่ในต่างแดนด้วยตนเองมาแล้ว
4. นักเรียนแลกเปลี่ยนมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จ
5. นักเรียนแลกเปลี่ยนกล้าที่จะตัดสินใจ จัดการ และรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตของตนเองได้ดี

การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและกิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อมกับ IES
การเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะเรียนใน 2 ช่วง คือ ช่วงที่หนึ่ง เมื่อปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม และช่วงที่สอง ในเดือนมีนาคม – เมษายน IES กำหนดให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรจะเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน ประวัติศาสตร์อเมริกา การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น การมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การแก้ไขปัญหาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ (Native Speakers)

กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมความพร้อม IES
สำหรับนักเรียนที่จะเดินทางทุกคน โดยจัดกิจกรรม 3 วัน 2 คืน นอกสถานที่ โดยกิจกรรมจะเน้นที่กิจกรรมกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี กล้าแสดงออก มีน้ำใจ การตรงต่อเวลา ฝึกความเป็นผู้นำ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การทำกิจกรรมกับผู้อื่น การช่วยเหลือตนเอง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การหาเพื่อนใหม่ การใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอาสาสมัคร การทำกิจกรรมในโรงเรียน เช่น เล่นกีฬา เล่นดนตรี ร้องเพลง ทำกิจกรรมอาสาสมัคร เป็นต้น

IES มีโครงการด้านการศึกษาต่อต่างประเทศและบริการ สำหรับนักเรียนดังนี้
STUDENT EXCHANGE PROGRAM
IES เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 เข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างแดนที่เป็นประโยชน์ โดยพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะภาษาจากเจ้าของภาษา และ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในประเทศ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น และประเทศในทวีปยุโรป 9 ประเทศ

HIGH SCHOOL PROGRAM
IES มีประสบการณ์ที่จะให้คำแนะนำ การศึกษาต่อในระดับ High School ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างประเทศให้เป็นตัวแทน สถาบันการศึกษา ในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน ประเทศต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุ่น

COUNSELLING SERVICE (ADVISING SERVICE)
IES ให้คำปรึกษา และแนะนำ การเรียนต่อให้กับน้องๆ นักเรียนในเรื่องต่างๆดังนี้
1. แนะนำการเลือกโรงเรียน พร้อมดำเนินการสมัครเรียน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ต่างประเทศ
และนักเรียนในประเทศไทยที่ต้องการศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ที่ต้องการศึกษาต่อเพื่อจบเกรด 12 และได้รับ
ใบประกาศนียบัตร (Diploma)
2. ดูแลและควบคุมงบประมาณ การเรียนในแต่ละปี ให้เป็นไปตามที่ผู้ปกครองต้องการ
3. จัดหาครอบครัว (Host Family) ในระหว่างที่นักเรียนศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
4. การขอวีซ่านักเรียน เอกสารที่จะต้องใช้ การสัมภาษณ์ ให้คำแนะนำเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า
5. การจองตั๋วเครื่องบิน

I.E.S. International Co.,Ltd.
252 อาคาร เอสพีอี ทาวเวอร์
(SPE Tower) ชั้น10 ห้อง 1008 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
(BTS. สถานีสนามเป้า ทางออก 4)
โทรศัพท์ 087-686-9011 คุณฤดี

เพิ่มเพื่อน
COPYRIGHT © 2018 IES EDUCATION GROUP. ALL RIGHTS RESERVED